Finansowanie modernizacji budynków wielorodzinnych

Autor rozdziału: Alicja Heller

Poniżej znajduje się fragment publikacji.
Pełny tekst dostępny w Poradniku dla zarządców nieruchomości

Aktem prawnym, który określa zasady finansowania projektów termomodernizacyjnych budynków finansowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetowymi oraz instrumenty jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. 1 grudnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 września 2022 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych.

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna to forma wsparcia finansowego przeznaczona na spłatę kredytu komercyjnego zaciągniętego przez inwestora w banku współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dokumentem koniecznym do złożenia wniosku na skorzystanie z premii termomodernizacyjnej jest wykonanie audytu energetycznego budynku.

Beneficjentami mogą być właściciele lub zarządcy:

 • Budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność JST (do wykonywania przez nie zadań publicznych).
 • Lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła.
 • Bez względu na status prawny, a więc np.: JST, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Wysokość premii:

 • 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • 31% kosztów obu przedsięwzięć w przypadku, gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest realizowane przedsięwzięcie OZE lub 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przypadku, gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest realizowane przedsięwzięcie OZE i jeśli inwestor otrzymał grant OZE.
 • Dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego.

Przeznaczenie:

 • Na spłatę kredytu zaciągniętego w banku kredytującym na realizację inwestycji.

Premia remontowa

Beneficjentami mogą być właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

 • Co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontowa.
 • Co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego oraz należących do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego oraz wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK.

Wysokość premii:

 • 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Przeznaczenie:

 • Na spłatę kredytu zaciągniętego w banku kredytującym na realizację inwestycji.

Premia kompensacyjna

Beneficjentami są osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych oraz właścicielami części budynków mieszkalnych, w których od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe.

Wysokość premii zależy od powierzchni lokali kwaterunkowych, okresu ich kwaterunku oraz lokalizacji budynku.

Przeznaczenie:

 • Na spłatę kredytu z premią remontową zaciągniętego w banku kredytującym.
 • Na refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji.

Premia MZG

Beneficjentami są:

 • Gmina lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, w której gmina albo gmina wraz z innymi gminami, powiatami lub Skarbem Państwa dysponuje ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu będąca.
 • Właściciele lub zarządcy budynku mieszkalnego, w którym wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz znajdującego się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa.

Wysokość premii:

 • 60% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/remontowego – budynki wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub przedsięwzięcie rewitalizacyjne opisane w gminnym programie rewitalizacji.
 • 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/ remontowego – pozostałe budynki.

Przeznaczenie:

 • Na sfinansowanie kosztów inwestycji.

GRANT OZE

Grant OZE skierowany jest do właścicieli i zarządców nieruchomości budynków wielorodzinnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego. Pozyskane środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie w tym programie wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia modernizacyjnego.