O projekcie

W ostatnich latach można zaobserwować duży wzrost liczby modernizacji w sektorze budowlanym, co w dużej mierze wynika z polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, której celem jest m.in. zwiększenie efektywności energetycznej sektora budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej energochłonnych zasobów.

Projekt RetrofitHUB doskonale wpisuje się w realizację celów UE, poprzez dostarczenie niezbędnej, rzetelnej wiedzy na temat efektywnej modernizacji energetycznej oraz zaangażowanie kluczowych grup interesariuszy, w tym zarządców obiektów, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, najemców, przedstawicieli władz lokalnych czy ekspertów.

Głównym celem projektu jest opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi oraz osób zaangażowanych w proces modernizacji w zakresie właściwego wdrażania przedsięwzięć modernizacyjnych. Projekt ma również na celu opracowanie podręcznika stanowiącego kompendium wiedzy na temat efektywnego wdrażania modernizacji z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

Projekt RetrofitHUB jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) – inicjatywy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Działań Klimatycznych (BMWK) mającej na celu wzmocnienie współpracy w UE w zakresie dalszego rozwoju i realizacji ambitnej polityki klimatycznej. Dzięki EUKI podmioty działające na rzecz klimatu mogą uczyć się od siebie nawzajem; inicjatywa wspiera dialog wewnątrz-europejski, wymianę dobrych praktyk, podnoszenie świadomości i przekazywanie wiedzy. Nabór wniosków do EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Partnerzy projektu

Croatia Green Building Council jest organizacją pozarządową, która poprzez swoje działania wspiera sektor budowlany w redukcji emisji dwutlenku węgla i wdrażaniu zrównoważonych praktyk budowlanych. CGBC kieruje swoje aktywności do członków, podnosi świadomość i edukuje różnych grup interesariuszy w zakresie polityki publicznej i sektora nieruchomości.

Hungary Green Building Council (HuGBC) działa jako stowarzyszenie non-profit od 2009 roku, a swoje działania realizuje poprzez swoich członków, kierując je do całego sektora budowlanego. HuGBC przyczynia się do rozpowszechniania ekologicznie odpowiedzialnych, a także opłacalnych rozwiązań poprzez kształtowanie niezbędnych warunków rynkowych, edukacyjnych i legislacyjnych na Węgrzech. Będąc członkiem World Green Building Council, prowadzi działania edukacyjne w oparciu o praktyki międzynarodowe, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i innowacyjne rozwiązania swoich ponad 130 członków.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania na rzecz transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony. PLGBC realizuje te cele m.in. poprzez działania edukacyjne, projekty międzynarodowe, konferencje, współpracę z członkami i innymi organizacjami.

Modernizacja budynków